درس های دوره دروس مشترک ریاضی و تجربی امتحان نهایی

درس های انتخاب شده دوره دروس مشترک ریاضی و تجربی امتحان نهایی


قابل پرداخت : 0 تومان

قابل پرداخت : 0 تومان


هیچ درسی برای خرید انتخاب نشده است
شیمی دهم

شیمی دهم

تعداد فیلم : 4

مدرس : سعید محسن زاده

قیمت : 15000 تومان

نمایش این درس
شیمی یازدهم

شیمی یازدهم

تعداد فیلم : 4

مدرس : سعید محسن زاده

قیمت : 15000 تومان

نمایش این درس
ریاضی دهم

ریاضی دهم

تعداد فیلم : 4

مدرس : روزبه سيگارودي

قیمت : 15000 تومان

نمایش این درس
شیمی دوازدهم

شیمی دوازدهم

تعداد فیلم : 4

مدرس : سعید محسن زاده

قیمت : 15000 تومان

نمایش این درس