درس های دوره معرفی رشته های دانشگاهی - انسانی

درس های انتخاب شده دوره معرفی رشته های دانشگاهی - انسانی


قابل پرداخت : 0 تومان

قابل پرداخت : 0 تومان


هیچ درسی برای خرید انتخاب نشده است
حقوق

حقوق

تعداد فیلم : 1

مدرس : ساناز سهرابی

قیمت : 2000 تومان

نمایش این درس
روانشناسی

روانشناسی

تعداد فیلم : 1

مدرس : فاطمه امیرخانی

قیمت : 2000 تومان

نمایش این درس
حسابداری

حسابداری

تعداد فیلم : 1

مدرس : عاطفه وحدت پناه

قیمت : 2000 تومان

نمایش این درس
تاریخ

تاریخ

تعداد فیلم : 1

مدرس : آرزو رمضانی

قیمت : 2000 تومان

نمایش این درس
جغرافیا

جغرافیا

تعداد فیلم : 1

مدرس : بهروز یحیی

قیمت : 2000 تومان

نمایش این درس
اقتصاد

اقتصاد

تعداد فیلم : 1

مدرس : علی صفدری

قیمت : 2000 تومان

نمایش این درس
جامعه شناسی

جامعه شناسی

تعداد فیلم : 1

مدرس : رعنا حشمتی

قیمت : 2000 تومان

نمایش این درس
علوم سیاسی

علوم سیاسی

تعداد فیلم : 1

مدرس : ابراهیم ثنایی

قیمت : 2000 تومان

نمایش این درس
الهیات

الهیات

تعداد فیلم : 1

مدرس : داوود عرفانیان

قیمت : 2000 تومان

نمایش این درس
ادبیات و زبان فارسی

ادبیات و زبان فارسی

تعداد فیلم : 1

مدرس : سحر مهرابی

قیمت : 2000 تومان

نمایش این درس
مدیریت بازرگانی

مدیریت بازرگانی

تعداد فیلم : 1

مدرس : حامد نصیری

قیمت : 2000 تومان

نمایش این درس
مدیریت مالی

مدیریت مالی

تعداد فیلم : 1

مدرس : عاطفه وحدت پناه

قیمت : 2000 تومان

نمایش این درس
فلسفه

فلسفه

تعداد فیلم : 1

مدرس : مصطفی طاهری

قیمت : 2000 تومان

نمایش این درس