آموزش حسابان 1 در 16 بسته

قیمت

15000 تومان نمایش آنلاین
35000 تومان دریافت دی وی دی
پرداخت آنلاین در بانک سامان با استفاده از تمامی کارت های بانکی عضو شتاب

بسته های درس حسابان 1

بسته 1

فصل : جبر و معادله

زیر فصل : مجموعه جملات دنباله های حسابی وهندسی و معادلات درجه دوم

بازه زمانی پیشنهادی : 1 مهر تا 20مهر

صفحه کتاب درسی : 1تا13

بسته 2

فصل : جبر و معادله

زیر فصل : معادلات گویا وگنگ

بازه زمانی پیشنهادی : 20 مهر تا 4آبان

صفحه کتاب درسی : 14تا 22

بسته 3

فصل : جبر و معادله

زیر فصل : قدرمطلق و ویژگی های آن

بازه زمانی پیشنهادی : 4آبان تا 18آبان

صفحه کتاب درسی : 23تا 28

بسته 4

فصل : جبر و معادله

زیر فصل : آشنایی با هندسه تحلیلی

بازه زمانی پیشنهادی : 18آبان تا2آذر

صفحه کتاب درسی : 29تا36

بسته 5

فصل : جبر و معادله

زیر فصل : آشنایی با هندسه تحلیلی

بازه زمانی پیشنهادی : 2آذرتا16آذر

صفحه کتاب درسی : 37تا48

بسته 6

فصل : تابع

زیر فصل : وارون تابع،اعمال روی تابع

بازه زمانی پیشنهادی : 16آذرتا30آذر

صفحه کتاب درسی : 49تا70

بسته 7

فصل : تابع

زیر فصل : تابع نمایی

بازه زمانی پیشنهادی : 30آذرتا21دی

صفحه کتاب درسی : 71تا79

بسته 8

فصل : جمع بندی 1

زیر فصل : جمع بندی 1

بازه زمانی پیشنهادی : 21دی تا 5بهمن

صفحه کتاب درسی : 1تا79

بسته 9

فصل : توابع نمایی و لگاریتمی

زیر فصل : تابع لگاریتمی ولگاریتم،حل معادلات لگاریتم

بازه زمانی پیشنهادی : 5بهمن تا 19بهمن

صفحه کتاب درسی : 80تا90

بسته 10

فصل : مثلثات

زیر فصل : رادیان

بازه زمانی پیشنهادی : 19بهمن تا 3اسفند

صفحه کتاب درسی : 91تا97

بسته 11

فصل : مثلثات

زیر فصل : نسبت های مثلثاتی،توابع و روابط مثلثاتی وتفاضل زوایا

بازه زمانی پیشنهادی : 3اسفند تا 17اسفند

صفحه کتاب درسی : 98تا109

بسته 12

فصل : جمع بندی 2

زیر فصل : جمع بندی 2

بازه زمانی پیشنهادی : 17اسفند تا 7فروردین

صفحه کتاب درسی : 1تا79

بسته 13

فصل : توابع نمایی و لگاریتمی-مثلثات

زیر فصل : تابع لگاریتمی و لگاریتم، توابع مثلثاتی

بازه زمانی پیشنهادی : 7فروردین تا16فروردین

صفحه کتاب درسی : 80تا 112

بسته 14

فصل : حد و پیوستگی

زیر فصل : مفهوم حد،حد های یک طرفه وقضایای حد

بازه زمانی پیشنهادی : 16فروردین تا 30فروردین

صفحه کتاب درسی : 110تا136

بسته 15

فصل : حد و پیوستگی

زیر فصل : محاسبه حد توابع کسری

بازه زمانی پیشنهادی : 30فروردین تا 13اردیبهشت

صفحه کتاب درسی : 137تا144

بسته 16

فصل : حد و پیوستگی

زیر فصل : پیوستگی

بازه زمانی پیشنهادی : 13تا 20اردیبهشت

صفحه کتاب درسی : 145تا 151