آموزش حسابان 2 در 13 بسته

قیمت

15000 تومان نمایش آنلاین
35000 تومان دریافت دی وی دی
پرداخت آنلاین در بانک سامان با استفاده از تمامی کارت های بانکی عضو شتاب

بسته های درس حسابان 2

بسته 1

فصل : تابع

زیر فصل : تبدیل نمودار توابع ،تابع درجه سوم( 4 پیمانه)

بازه زمانی پیشنهادی : 1تا20مهر

صفحه کتاب درسی : 1تا12

بسته 2

فصل : تابع

زیر فصل : توابع یکنوا( 3 پیمانه)

بازه زمانی پیشنهادی : 20مهر تا 4آبان

صفحه کتاب درسی : 13تا 18

بسته 3

فصل : تابع

زیر فصل : بخش پذیری وتقسیم( 2 پیمانه)

بازه زمانی پیشنهادی : 4آبان تا 18آبان

صفحه کتاب درسی : 19تا22

بسته 4

فصل : مثلثات

زیر فصل : تناوب( 5 پیمانه)

بازه زمانی پیشنهادی : 18آبان تا2آذر

صفحه کتاب درسی : 24تا34

بسته 5

فصل : مثلثات

زیر فصل : معادلات مثلثاتی( 6پیمانه)

بازه زمانی پیشنهادی : 2آذرتا16آذر

صفحه کتاب درسی : 35تا44

بسته 6

فصل : حدهای نامتناهی

زیر فصل : حد در بی نهایت( 3 پیمانه)

بازه زمانی پیشنهادی : 16آذرتا30آذر

صفحه کتاب درسی : 45تا69

بسته 7

فصل : جمع بندی

زیر فصل : جمع بندی نیم سال اول

بازه زمانی پیشنهادی : 30آذرتا21دی

صفحه کتاب درسی : 1تا69

بسته 8

فصل : مشتق

زیر فصل : آشنایی با مفهوم مشتق( 3 پیمانه)

بازه زمانی پیشنهادی : 5بهمن تا 19بهمن

صفحه کتاب درسی : 71تا83

بسته 9

فصل : مشتق

زیر فصل : مشتق پذیری وپیوستگی( 5پیمانه)

بازه زمانی پیشنهادی : 19بهمن تا 3اسفند

صفحه کتاب درسی : 84تا96

بسته 10

فصل : مشتق

زیر فصل : آهنگ متوسط تغییر وآهنگ لحظه ای تغییر( 8 پیمانه)

بازه زمانی پیشنهادی : 3اسفند تا 17اسفند

صفحه کتاب درسی : 97تا110

بسته 11

فصل : کاربردهای مشتق

زیر فصل : اکسترمم های یک تابع و توابع صعودی و نزولی(6پیمانه)

بازه زمانی پیشنهادی : 16فروردین تا 30فروردین

صفحه کتاب درسی : 111تا 126

بسته 12

فصل : کاربردهای مشتق

زیر فصل : جهت تقعر نمودار یک تابع و نقطه ی عطف آن،رسم نمودار تابع(7پیمانه)

بازه زمانی پیشنهادی : 30فروردین تا 13اردیبهشت

صفحه کتاب درسی : 127تا144

بسته 13

فصل : جمع بندی

زیر فصل : جمع بندی نیم سال دوم

بازه زمانی پیشنهادی : 13تا 20اردیبهشت

صفحه کتاب درسی : 71تا144