آموزش شیمی 2 در 16 بسته

قیمت

15000 تومان نمایش آنلاین
35000 تومان دریافت دی وی دی
پرداخت آنلاین در بانک سامان با استفاده از تمامی کارت های بانکی عضو شتاب

بسته های درس شیمی 2

بسته 1

فصل : قدر هدایای زمینی را بدانیم

زیر فصل : الگوها و روندها در رفتار مواد و عنصرها

بازه زمانی پیشنهادی : 1 مهر تا 20مهر

صفحه کتاب درسی : 1تا14

بسته 2

فصل : قدر هدایای زمینی را بدانیم

زیر فصل : دنیایی رنگی با عنصرهای دسته d

بازه زمانی پیشنهادی : 20 مهر تا 4آبان

صفحه کتاب درسی : 15تا17

بسته 3

فصل : قدر هدایای زمینی را بدانیم

زیر فصل : عنصرها به چه شکلی در طبیعت یافت می شوند؟

بازه زمانی پیشنهادی : 4آبان تا 18آبان

صفحه کتاب درسی : 18تا22

بسته 4

فصل : قدر هدایای زمینی را بدانیم

زیر فصل : دنیای واقعی واکنش ها

بازه زمانی پیشنهادی : 18آبان تا2آذر

صفحه کتاب درسی : 23تا28

بسته 5

فصل : قدر هدایای زمینی را بدانیم

زیر فصل : نفت هدیه ای شگفت انگیز

بازه زمانی پیشنهادی : 2آذرتا16آذر

صفحه کتاب درسی : 29تا39

بسته 6

فصل : قدر هدایای زمینی را بدانیم

زیر فصل : غذا، ماده و انرژی

بازه زمانی پیشنهادی : 16آذرتا30آذر

صفحه کتاب درسی : 40تا56

بسته 7

فصل : در پی غذای سالم

زیر فصل : دمای یک ماده از چه خبر می دهد؟

بازه زمانی پیشنهادی : 30آذرتا21دی

صفحه کتاب درسی : 57تا63

بسته 8

فصل : جمع بندی

زیر فصل : جمع بندی

بازه زمانی پیشنهادی : 21دی تا 5بهمن

صفحه کتاب درسی : 1 تا 63

بسته 9

فصل : در پی غذای سالم

زیر فصل : گرما در واکنش های شیمیایی

بازه زمانی پیشنهادی : 5بهمن تا 19بهمن

صفحه کتاب درسی : 64تا70

بسته 10

فصل : در پی غذای سالم

زیر فصل : آنتالپی همان محتوای انرژی است

بازه زمانی پیشنهادی : 19بهمن تا 3اسفند

صفحه کتاب درسی : 71تا75

بسته 11

فصل : در پی غذای سالم

زیر فصل : تعیین ΔH واکنش های شیمیایی

بازه زمانی پیشنهادی : 3اسفند تا 17اسفند

صفحه کتاب درسی : 76تا83

بسته 12

فصل : جمع بندی

زیر فصل : جمع بندی

بازه زمانی پیشنهادی : 17اسفند تا 7فروردین

صفحه کتاب درسی : 1 تا 63

بسته 13

فصل : در پی غذای سالم

زیر فصل : آهنگ واکنش

بازه زمانی پیشنهادی : 7فروردین تا16فروردین

صفحه کتاب درسی : 84تا91

بسته 14

فصل : پوشاک، نیازی پایان نا پذیر

زیر فصل : الیاف و درشت مولکول ها

بازه زمانی پیشنهادی : 16فروردین تا 30فروردین

صفحه کتاب درسی : 92تا107

بسته 15

فصل : پوشاک، نیازی پایان نا پذیر

زیر فصل : پلی استرها و پلی آمیدها

بازه زمانی پیشنهادی : 30فروردین تا 13اردیبهشت

صفحه کتاب درسی : 108تا114

بسته 16

فصل : پوشاک، نیازی پایان نا پذیر

زیر فصل : پلیمرها، ماندگار یا تخریب پذیر

بازه زمانی پیشنهادی : 13تا 20اردیبهشت

صفحه کتاب درسی : 115تا121