آموزش شیمی 3 در 14 بسته

قیمت

15000 تومان نمایش آنلاین
35000 تومان دریافت دی وی دی
پرداخت آنلاین در بانک سامان با استفاده از تمامی کارت های بانکی عضو شتاب

بسته های درس شیمی 3

بسته 1

فصل : مولکول ها در خدمت تندرستی

زیر فصل : پاکیزگی محیط با مولکول ها،در جست وجوی پا ک کننده های جدید،پاك كننده های خورنده- 7پیمانه

بازه زمانی پیشنهادی : 1 مهر تا 20مهر

صفحه کتاب درسی : 1تا13

بسته 2

فصل : مولکول ها در خدمت تندرستی

زیر فصل : اسید ها و الكتریكی محلول ها و قدرت اسیدی،ثابت تعادل و قدرت اسیدی-7پیمانه

بازه زمانی پیشنهادی : 20 مهر تا 4آبان

صفحه کتاب درسی : 14تا23

بسته 3

فصل : مولکول ها در خدمت تندرستی

زیر فصل : مقیاسی برای تعیین میزان اسیدی بودن پی اچ بازها، محلول هایی با پی اچ 7 تا 14، شوینده های خورنده چگونه عمل می كنند؟-10پیمانه

بازه زمانی پیشنهادی : 4آبان تا 18آبان

صفحه کتاب درسی : 24تا36

بسته 4

فصل : آسایش و رفاه در سایه شیمی

زیر فصل : الکتروشیمی در زندگی، انجام واکنش با سفر الکترون- 3 پیمانه

بازه زمانی پیشنهادی : 18آبان تا2آذر

صفحه کتاب درسی : 37تا44

بسته 5

فصل : آسایش و رفاه در سایه شیمی

زیر فصل : واكنش هاي شيميايي و سفر هدايت شده- الكترون ها،سلول گالواني،ليتيم، فلزي ارزشمند براي ذخيره انرژي الكتريكي- 7پیمانه

بازه زمانی پیشنهادی : 2آذرتا16آذر

صفحه کتاب درسی : 44تا50

بسته 6

فصل : آسایش و رفاه در سایه شیمی

زیر فصل : برقکافت و تهیه فلز سدیم،خوردگی، یك واكنش اكسایش كاهش ناخواسته- 13 پیمانه

بازه زمانی پیشنهادی : 16آذرتا30آذر

صفحه کتاب درسی : 51تا64

بسته 7

فصل : جمع‌بندی نیم‌سال اول

زیر فصل : جمع‌بندی نیم‌سال اول

بازه زمانی پیشنهادی : 30آذرتا21دی

صفحه کتاب درسی : 1تا64

بسته 8

فصل : شیمی جلوه ای از هنر، زیبایی و ماندگاری

زیر فصل : سیلیس، زیبا، سخت و ماندگار،گرافن، گونه ای به ضخامت یک اتم-4پیمانه

بازه زمانی پیشنهادی : 5بهمن تا 19بهمن

صفحه کتاب درسی : 65تا73

بسته 9

فصل : شیمی جلوه ای از هنر، زیبایی و ماندگاری

زیر فصل : رفتار مولکول ها و توزیع الکترون ها-7پیمانه

بازه زمانی پیشنهادی : 19بهمن تا 3اسفند

صفحه کتاب درسی : 73تا81

بسته 10

فصل : شیمی جلوه ای از هنر، زیبایی و ماندگاری

زیر فصل : جامد های فلزی-فلز ها عنصر هایی شکل پذیر با جلایی زیبا-رنگ نماد زیبایی-تیتانیوم فلزی فراتر از انتظار-3پیمانه

بازه زمانی پیشنهادی : 3اسفند تا 17اسفند

صفحه کتاب درسی : 82تا88

بسته 11

فصل : جمع‌بندی نیم‌سال اول

زیر فصل : جمع‌بندی نیم‌سال اول

بازه زمانی پیشنهادی : 7فروردین تا16فروردین

صفحه کتاب درسی : 1تا64

بسته 12

فصل : شیمی، راهی به سوی آینده روشن تر

زیر فصل : شیمی راهی به سوی آینده ای روشن،به دنبال هوای پاک،آلاینده های هوا،انرژی فعالسازی و تاثیر آن در واکنش های شیمیایی،تاثیر کاتالیزگر بر انرژی فعالسازی-7پیمانه

بازه زمانی پیشنهادی : 16فروردین تا 30فروردین

صفحه کتاب درسی : 89تا101

بسته 13

فصل : شیمی، راهی به سوی آینده روشن تر

زیر فصل : آمونیاک و بهره وری در کشاورزی،ارزش فناوری های شیمیایی-13پیمانه

بازه زمانی پیشنهادی : 30فروردین تا 13اردیبهشت

صفحه کتاب درسی : 102تا121

بسته 14

فصل : جمع‌بندی نیم‌سال دوم

زیر فصل : جمع‌بندی نیم‌سال دوم

بازه زمانی پیشنهادی : 13تا 20اردیبهشت

صفحه کتاب درسی : 65تا121